Akreditácia

 

Resocializačné stredisko Čistý deň je akreditovaným subjektom na vykonávanie:

 

  • opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately podľa § 3 a § 4 ods. 1 písm. d) a ods. 5 v zariadení § 45 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele


  • opatrení v zariadení resocializačné stredisko podľa § 63 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktoré sa zriaďuje na účel aktivizovania vnútorných schopností detí a plnoletých fyzických osôb na prekonanie psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov a sociálnych dôsledkov drogových závislostí, alebo iných závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí


  • resocializačné stredisko vykonáva svoju činnosť podľa § 47 ods. 3 písm. a) 1-4, 8, 10-13 bodu, písm. b)2-4 bodu, písm. c) 1, 3-5 bodu, písm. d) 1-2 a ods. 4 písm. c) zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele


  • výchovné opatrenia podľa § 12 ods. 1 písm. c) zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele


Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení sú vykonávané metódami sociálnej práce.

 

Forma výkonu opatrení v zariadení: pobytová, ambulantná.


Miesto výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately: Hody 1228, Galanta


Platnosť akreditácie: do 06.09.2018

Počítadlo návštevnosti


Dnes
16 154
Mesiac
64 298
Spolu od 21.10.2008
179 794