Detský terapeutický inštitút

 

O nás


DT inštitút vznikol ako občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Z.z. ako nezávislá dobrovoľná organizácia združujúca osoby za účelom naplnenia týchto cieľov:


- poskytovanie komplexnej psychologickej starostlivosti a psychoteraputickej starostlivosti pre jednotlivca

 

- reedukácia detí a mládeže, mravne a emocionálne narušených, s narušeným psychosociálnym vývinom, s psychiatrickou diagnózou a s poruchami správania, so závislosťou od psychoaktívnych látok a ohrozených rozvojom sociálnopatologických javov

 

- výchova a vzdeávanie zamerané na optimalizáciu psychosociálneho vývinu, odstraňovanie porúch správania a vytvorenie podkladov na ich osobnostnú a sociálnu integráciu

 

- psychologické, výchovné a sociálne poradenstvo

 

- vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí na predchádzanie vzniku sociálnopatologických javov, organizovanie výchovných a sociálnych programov na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin dieťaťa

 

- organizovanie kultúrnej, rekreačnej a záujmovej činnosti so zeteľom na individuálne potreby, záujmy a prípravu na povolenie

 

- vydávanie periodickej a neperiodickej tlače s problematikou sociálno-patologických javov, reklamná, inzertná a distribučná činnosť

 

 

Filozofia združenia

 

Snaženie členov združenia smeruje k pomoci všetkým, ktorí mali problém s návykovými látkami - či už vlastnou skúsenosťou, alebo ich zasiahla závislosť niektorého z blízkych ľudí

 

Cieľ združenia

 

Pomáhať v práci terapeutického tímu neziskovej organizácie Čistý deň, a to práve v časti venovanej mladistvým závislým, či deťom s poruchami správania, spojenými s užívaním navýkovej látky

 

 

Kontakt

 

DT inštitút

Hody 1369

Galanta 924 01

 

e-mail:  institut.dt@gmail.com

 

Počítadlo návštevnosti


Dnes
16 154
Mesiac
64 298
Spolu od 21.10.2008
179 794