Podmienky prijatiaCieľová skupina RS Čistý deň

 • závislá osoba od psychoaktívnych látok (alkohol, drogy)
 • osoba s poruchami správania spôsobenými užívaním návykových látok

Druhy umiestnenia v RS Čistý deň

 • na vlastnú žiadosť - dobrovoľný pobyt
             a) dospelý klient
                 b) mladistvý klient, ktorého umiestnenie iniciuje zákonný zástupca

 • súdnym nariadením (prebežné alebo výchovné opatrenie)


Podmienky prijatia do RS Čistý deň

 

 • splnenie podmienky cieľovej skupiny
 • žiadosť o prijatie do RS (písomne, e-mailom, telefonicky) 
 • odporučenie na resocializačný pobyt od psychiatra - adiktológa
 • právoplatné uznesenie/rozhodnutie súdu o uložení predbežného/výchovného opatrenia

 


Ďalšie podmienky dôležité pre pobyt v RS Čistý deň

 

 

 • vôľa naučiť sa žiť bez návykových látok
 • schopnosť fungovať v komunite
 • ochota spolupracovať na problémoch v komunite
 • aktívna účasť na všetkých aktivitách a režime zariadneia
 • doržiavanie pravidiel zariadenia
 • ochota sociálneho okolia klienta podieľať sa na resocializácii

 


Obmedzenia prijatia

 

 

 • vážne somatické alebo psychiatrické ochorenie, ktoré výrazne obmedzuje zapojenie sa klienta do programu resocializácie a vyžaduje špecializované zdravotnícke liečenie či hospitalizáciu
 • akútne infekčné ochorenie
 • pár - partneri

 


Úhrada za poskytovanie resocializačnej starostlivosti

 

 

 • pri nástupe klient uhrádza jednorázový vstupný poplatok v sume 50,- €
 • poskytovnaie sociálnej starostlivosti v resocializačnom stredisku je spoplatnené:

 

 

 1. u dospelého klienta je výška poplatku 225,- €
 2. u mladistvého klienta je výška poplatku 300,-€

 

 

 • úhrada za poskytovanie resocializačnej starostlivosti sa hradí v mesačnom predstihu

 


Pred nástupom  do RS Čistý deň klientom odporúčame

 

 

 • zabezpečiť si platné doklady: občiansky preukaz, preukaz poistenca
 • nahlásiť sa do evidencie nezamestnaných a vybaviť si dávku v hmotnej núdzi
 • priniesť si so sebou osobné veci: oblečenie, obuv, hygienické potreby
 • zabezpečiť si vreckové, aké uznáte za vhodné
 • pripraviť si potrebné finančné prostriedky, určené na úhradu resocializačného pobytu

 

Počítadlo návštevnosti


Dnes
16 154
Mesiac
64 298
Spolu od 21.10.2008
179 794