Právna forma

 

Nezisková organizácia Čistý deň vznikla 15.5.2000 registráciou na Krajskom úrade v Trnave v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.


Registrácia bola vykonaná na základe návrhu na zápis neziskovej organizácie zo dňa 28.4.2000 a splnení ostatných zákonom stanovených náležitostí pod č. VVS/NO-5/2000.


Služby v resocializačnom stredisku poskytujeme na základe zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov.

 

Verejné obstarávanie - zmluvy

Faktúry

Počítadlo návštevnosti


Dnes
16 154
Mesiac
64 298
Spolu od 21.10.2008
179 794