Predmet činnosti

 

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení  - resocializačné stredisko.

 

Resocializačné stredisko sa zriaďuje za účelom aktivizovania vnútorných schopností detí a plnoletých fyzických osôb na prekonanie psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov a sociálnych dôsledkov drogovo závislých, alebo iných závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí.


Opatrenia sociálnoprávnej ochrany sú vykonávané podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, ako je to uvedené v rozhodnutí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 6410/2006-21 AK o udelení akreditácie zo dňa 22.05.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.06.2006.


Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače s problematikou závislostí a sociálnopatologických javov, reklamná, inzertná a distribučná činnosť.

Počítadlo návštevnosti


Dnes
16 154
Mesiac
64 298
Spolu od 21.10.2008
179 794