Resocializačný program

 

Filozofia RS Čistý deň

Je vyjadrená názvom aj logom. Súvisí s abstinentským spôsobom života - bez návykových látok, z vlastnej iniciatívy a s úsilím každého klienta.

 

Dĺžka trvania resocializačného programu

Odporúčaná dĺžka trvania pobytu v RS je 18-24 mesiacov

 

Kapacita zariadenia

42 lôžok

 

Cieľová skupina

 

V RS sa poskytuje odborná pomoc na základe odporúčania adiktológa a splnenia podmienok prijatia

cieľovou skupinou je muž/žena z územia celej Slovenskej republiky

S primárnou diagnózou záývislosť od psychoaktívnych látok (alkohol, drogy), resp. poruchy správania spôsobené užívaním návykových látok

Vo veku: od 18 rokov na vlastnú žiadosť alebo na nariadenie súdu

do 18 rokov - mladistvý - na báze dobrovoľnosti (na žiadosť zákonných zástupcov) alebo nariadeným súdu o výchovnom opatrení alebo predbežnom opatrení

Bez vážnej somatickej a/alebo psychiatrickej diagnózy, ktorá obmedzuje zapojenie sa do resocializačného programu

 

Metódy práce

Resocializačný proces v RS Čistý deň je postavený na princípoch terapeutickej komunity.

Vo svete je považovaná za jednu z najefektívnejších metód práce so závislosťami, či už v liečbe alebo resocializácii.

Konkrétne metódy práce s klientmi v RS Čistý deň: 

skupinová psychoterapia, sociálna terapia, pracovná terapia, nácvikové činnosti, socioterapia, sociálne poradenstvo individuálne aj skupinové, špeciálna diagnostika klientov, arteterapia, športová terapia, muzikoterapia, edukácia, biblioterapia, psychogymnastika, psychodráma a iné..Postupy práce


Klienti RS Čistý deň prechádzajú fázami (etapami) resocializačného programu.

Pri práci s klientom však odborný personál berie na zreteľ individuálne potreby, osobnostné charakteristiky, schopnosti, zručnosti a stupeň motivácie klienta.

Podľa jednotlivých fáz sa preto vždy volia najoptimálnejšie postupy a metódy práce, s dôrazom na individuálne rozdiely medzi klientmi..Fázy resocializačného programu


1. fáza - tzv. adaptačno-motivačná - svojím obsahom je zameraná na adaptáciu klienta po nástupe do RS a na motiváciu k pozitívnej zmene jeho maladaptívneho správania, postojov a hodnôt.

2. fáza - tzv. korektívno-edukačná - svojím obsahom je zameraná na korekciu maladaptívneho správania klienta, ako aj na vzdelávanie a rozvoj sociálnych zručností. V 2. fáze trávia klienti spravidla najdlhší časový úsek resocializačného procesu.

3. fáza - tzv. sociálno-rehabilitačná - svojím obsahom je zameraná na aplikáciu korigovaných a naučených adaptívnych vzorcov správania v prostredí terapeutickej komunity a postupne aj v prirodzenom prostredí klienta. 3. fáza sa taktiež zameriava na nápravu a prehlbovanie sociálnych vzťahov, na hľadanie zamestnania a ďalšie vzdelávanie. Klient sa v 3. fáze pripravuje na návrat do spoločnosti.

 


.Následná odborná pomoc po ukončení resocializačného programu


Po ukončení resocializačného programu v RS Čistý deň ponúkame bývalým klientom špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri hľadaní zamestnania, krátkodobé resocializačné pobyty tzv "posilňovačky," možnosť na skupinovej psychoterapii a terapeutických stretnutiach bývalých klientov..Práva a povinnosti klienta:


Každý klient resocializačného strediska Čistý deň, n.o. má všetky práva, ktoré mu priznáva zákon č. 305/2005 Z.z. zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Každému klientovi stredisko garantuje pri aplikácii svojich metód dodržiavanie Ústavy Slovenskej republiky, ľudských práv priznaných Dohovorom o právach dieťaťa a Dohovorom o ľudských právach. Tieto dokumenty sú v stredisku dostupné každému klientovi.

Všetci klienti sú si rovní v prístupe k odbornej starostlivosti a ich práva sa riadia fázou programu, ktorú klient dosiahol. Práva viažuce sa na fázu si vypracovávajú klienti v rámci samosprávnych činností a tieto podliehajú komunitnému schváleniu pod vedením a prípadnou korekciou odborným personálom.

Každý klient má všetky práva bez rozlišovania podľa rasy, farby, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia, politického alebo náboženského vyznania.

Všetci klienti majú právo na osobnú bezpečnosť a pri poskytovaní starostlivosti klient nesmie byť vystavený neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu.

Každý klient, ktorý sa domnieva, že jeho práva, alebo právom chránené záujmy boli dotknuté, má právo domáhať sa právnej ochrany v zmysle zákona 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Klienti majú k dispozícii písomný postup pri podávaní sťažností, ak chcú namietať akýkoľvek postup zamestnancov, ktorý subjektívne vnímajú ako nespravodlivý. V prípade, ak klient nie je stotožnený s výsledkom prešetrenia vnútrostrediskovým postupom, má právo obrátiť sa so svojim podnetom na svojho kurátora.

Klient má právo obrátiť sa s podnetom na verejného ochrancu práv (dospelý klient) alebo na detského komisára (klient do 18. roku veku). Toto právo má klient aj bez absolvovania predošlej vnútrostrediskovej procedúry. Na tento účel je v stredisku verejne dostupné telefónne číslo a na požiadanie je klientovi umožnené telefonovať.

Klient je povinný dodržiavať vnútorné predpisy strediska (kardinálne pravidlá a metapravidlá), s ktorými je oboznámený najneskôr bezprostredne pred nástupom na pobyt. Klient počas pobytu rešpektuje pokyny odborných pracovníkov, správa sa slušne, s rešpektom a zdvorilo tak k zamestnancom, ako aj ostatným klientom strediska. Vybavenie strediska – nábytok, predmety, technické vybavenie a predmety slúžiace k aktivitám používa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu. Klient aktívne pristupuje k svojmu zapojeniu do vlastného procesu úzdravy a resocializácie..Personálne zabezpečenie


Na účely poskytovania odbornej starostlivosti resocializačné stredisko zamestnáva nasledovných odborných zamestnancov:

1. sociálny pracovník
2. psychológ
3. iný odborný zamestnanec s humanitným vzdelaním

Počty zamestnancov na jednotlivých pozíciách závisia od aktuálneho počtu klientov, zaradených do resocializačného programu.

Pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti resocializačné stredisko obstaráva pre klientov starostlivosť v nasledovných typoch ambulantnej starostlivosti:

1. ambulancia pre deti a dorast
2. ambulancia všeobecného lekára
3. psychiatrická ambulancia
4. iné špecializované ambulancie podľa potreby klienta

Počítadlo návštevnosti


Dnes
16 154
Mesiac
64 298
Spolu od 21.10.2008
179 794